Regulamin – Wyspa Mszanka

 1. Najmujący pokój Gość   zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie .Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej /nie obowiązkowo recepcja może zrezygnować z wypełniania karty/Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 3. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie   jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa i zobowiązaniem  uregulowania  wszelkich należnosci za usługi 
 4. Pokój  wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże obiektu Wyspa Mszanka uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00   nalicza się opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 8. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju  w godzinach od 9.00 do 22.00.
 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju  Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji
 11. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 16 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych , korzystanie z wszelkich usług odywa się  za domniemana zgoda osób sprawujacych opiekę prawna i na ich odpowiedzialnosć ze szczególnym uwzględnieniem urzadzeń siłowych i z wysoką temperaturą i basenu, jacuzzi ,stołów bilardowych i innych urządzeń
 12. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 13. Na terenie obiektu , w tym – w pokojach , zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych
 14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.000 złotych.
 15. W obiekcie  obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

  a) w przypadku organizowania imprez okolicznościowych cisz nocna może byc skrócona 
 16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług  mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń  powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 21. Odpowiedzialność Wyspa Mszanka  z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt  ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 22. Obiekt  świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą przygotowane do odbioru przez firmę kurierską zamówioną przez Gościa  przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego,lub zutylizuje
 24. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wyspa Mszanka  może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 25. Wyspa Msznka  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu  lub innych osób przebywających na wyspie Mszanka , albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

        27  Wyspa Mszanka zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Goscia któty swoim zachowaniem, wyglądem, stanem higienicznym odbiegającym od przyjętych standardów mogłby narazić pozostałyc Gosci na brak komfortu  fizyczneggo lub psychicznego

        28 Wyspa Mszanka dysponuje  pokojami: standard , pokojami o podwyzszonym standardzie i

             pokojamin LUX

        29.Zakwaterowanie w określonym pokoju i korzystanie z pozostałych usug Wyspa Mszanka uzależnione   

             jest od rodzaju zakupionej oferty pobytowej

        30.Rezerwacja pobytu wiaże się z wykupieniem pakietu pobytowego lub uiszczeniem opłaty rezerwacyjnej

             Zmiana  lub rezygnacja z pobytu do 5 dni poprzedzających date rezerwacji nie rodzi żadnych skutków    

             finansowych ,przy  rezygnacji do 5 dni przed rozpoczenciem zarezerwowanego pobytu obiekt

             potrąci za jedną dobę pobytu w pełnej cenie . Rezygnacja w czasie krótszym niż dwa dni wiąże się z

             utratą zaliczki , a pakiet pobytowy uważa się za wykorzystany   

        31.Korzystanie z basenu , jacuzzi i siłowni/znajdującej się na zewnątrz/ dla zameldowanych Gosci jest

             bezpłatne przez 1 godzine na  dobę/lub w/g wykupionej oferty/  zgodnie z regulaminami ogólnym i 

             każdego z tych miejsc

        32.Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Wyspa Mszanka  ich właściciele,  

            dyrekcja,kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za  śmierć, urazy, utratę 

            zdrowia bądź mienia powstałe na terenie obiektu w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.     

        33.Członek Klubu/Gość oświadcza, iż przed rozpoczęciem aktywnego lub pasywnego 

            uczestnictwa w zajęciach lub zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich,

            jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie,

            zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. Wszystkim Gościom doradzamy, aby przed

            skorzystaniem ze Spa i innych usług  przeszli standardowe badania lekarskie w celu 

            sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia. Ma to szczególne znaczenie przy aktywnym

            uczestnictwie w ćwiczeniach fizycznych oraz użytkowaniu urządzeń wykorzystujących 

            ciepło i wysokie temperatury.

       34.Goście Spa ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi 

            oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące

            do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług

            Spa.

       35.Przystapienie do jakiegokolwiek zabiegu traktowane jest równoznacznie z oswiadczeniem 

            przez korzystajacego o braku przeciwwskazań do jego odbycia

       36.Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z

            chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA.

       38.Korzystanie z wszelkich usług odbywa się w czasie ogólnie określonym , lub po

            uzgodnieniu z personelem 

       39.Do strefy mokrej zakazane jest wnoszenie napojów w opakowaniach szklanych i alkoholu

       40.Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia w pokoju ściany i meble nie zgloszone w dniu      

            przyjazdu obiekt może obciązyć Goscia

       41.Pobyt w pokoju powyżej 15 min uważnay jest za pobyt całodobowy

Translate »